Yüklemede
  • Tarih: 2011 Kasım 22

Dünya Ehl-i Beyt Kurultayını Tanıyalım


           

Bismillahirrahmanirrahim

Fihrist:

- Mukaddime

- Hedefleri

- Erkan ve Teşkilat

— Genel Kurul

— Yüce Konsey

— Genel Sekreterlik

— Asistanlıklar

— Bazı Etkinlikleri

1. Genel Kurul Toplantıları

2. Araştırma

3. Tercüme

4. Yayın ve Dağıtım

5. Fuar ve Sergilere Katılımı

6. Dergiler

7. Eğitim

8. Soru ve Şüphelere Cevap

9. Ehlibeyt portalı sitesi

10. Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA

11. Elektronik Habercilik

12. Konferans Düzenleme

13. Eğitim Kursları

14. İnternet Ortamında Chat (Paltalk)

15. Mübelliğlere Hamilik

16. Maddi ve Manevi Altyapıların Geliştirilmesi

17. Kültürel- Eğitimsel Geziler

18. Sanatsal Eserlerin Üretimi

— Bağlı Kuruluşlar

1. Mahalli Kurultaylar

2. Kültürel Kuruluşlar

3. Ehlibeyt (aleyhi selam) Takipçisi Müslümanların Hukukunu Savunma Komitesi

4. Ehlibeyt (aleyhi selam) Takipçisi Kadınları Cemiyeti

5. Uluslar arası Genç Ehlibeyt (aleyhi selam) takipçileri Kurumu

6. Ehlibeyt (aleyhi selam) Takipçileri Hayırseverleri komitesi

7. Ehlibeyt (aleyhi selam) Üniversitesi

8. Uluslar arası Ticaret Sandığı

9. Uluslar arası İslam Bankası

— Kurultayla İrtibat

Mukaddime

Büyük Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve alih) İslam ümmetine son emri, onların çok kıymetli iki emanet olan Kur’an-ı Kerim ve Masum Ehl-i Beyt’e tabi olmalarıydı. Bu vasiyete göre Pak imamlar (aleyhimu’s selam) dünya dindarlarının merci ve eksenidirler. Natık (konuşan) Kur’an olduklarından insanların din ve dünya işlerini kemale doğru hidayet ederler.

Gerçi Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarları tarih boyunca ve önderlerini kendilerine model edinerek İslam’ı savunma onuru, Müslümanları himaye etmek, öz Muhammedi İslam kültürünü yaymak konusunda büyük bir çaba sarf ederek fedakârlık örneği sergilemiştir. Ama Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensupları arasında ortak değerler ve düşüncelerin değiş tokuşu için münasip ortamların varlığı ve ayrıca İslam dünyasının sosyal ve kültürel sorunlarının çözümü için ortak fikir ve yardımlaşmanın gerekliliği ve aynı şekilde Müslümanların maddi ve manevi büyük kaynaklarından istifade edilmesi için bu görevleri kapsayacak bir kuruluşun olmasını gerektirmekteydi.

Bu esas üzere Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı bir uluslar arası sivil toplum kuruluşu olarak Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensubu seçkin bir grupla, yüce rehberlik makamı velayet-i Fakih ve dünya Şialarının yüce taklit mercilerinin nezareti altında tesis olmuştur. Böylelikle pak ve masum Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) ailesine alakası olanların ciddi olarak tanınması, organizesi, eğitim ve himayesini kendi uhdesine almıştır.

Çağımızda olayların hızı, mekan ve zaman mefhumunun darlığı, ilişki ağının gelişmesi ve uluslar arası kuruluşlarının rolünün kaç kat artması da bu kuruluşun varlığının öneminin artmasını sağlamıştır.

Bu uluslar arası kuruluş, şu ana kadar ilahi güç ve kuvvetle çok güzel çalışmalar yapmıştır ve bu zorlu yolda ortaklıkla, dostluk elini, kardeşçe ve samimi bir şekilde bütün dünya Müslümanlarına uzatmaktadır.

Buradaki yazı Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının kısaca tarihi, hedefi ve önemli çalışmalarını içermektedir.

Hedefler

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının tesis ve faaliyetlerinin en önemli hedefleri:

1. Öz Muhammedi İslam kültürü ve marifetlerinin ihya edilmesi ve yayılması, Kur’an ve Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve alih) ve pak ve masum Ehl-i Beyt’inin (aleyhimu’s selam) sünnetlerinin harimini korumak.

2. İslam ümmetinin tamamı ve özellikle Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensupları arasında vahdet ve birliğin icat ve takviyesi.

3. Dünya Müslümanlarının varlıklarını ve Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarının hukukunu himaye etmek.

4. Dünya genelinde Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarının maddi ve manevi alt yapılarının geliştirilmesi.

5. Dünya genelinde Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarının kültürel, siyasi, ekonomik ve sosyal durumlarının geliştirilmesine yardım ve ıslah edilmesi.

6. Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarının basın yayın mazlumluğunu giderip bilimsel mahrumiyetten kurtarmak.

Erkan ve Teşkilat

— Genel Kurul

Genel Kurul, Dünya genelinden Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarından düşünür, eğitimli ve seçkinlerden teşkil olmuştur. Kurultayın bu organı devamlı olarak Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayıyla ilişki halinde olmakta ve her dört yılda bir ortak bir biçimde bir araya gelmektedirler.

— Yüksek Konsey

Yüksek Konsey, Genel Kurul üyelerinden seçkin bir gruptan oluşmuş olup, Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının siyasetlerini, projelerini ve bütçesini onaylama görevini üstlenerek yürütme işlerine nezaret etmektedir.

— Genel Sekreter

Genel Sekreter, Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının en yüksek makamı olup, Kurultayın idaresi, siyasetinin icrası ve onaylanmış projelerini yürütme görevlerini üstlenmiştir. Yüksek Konsey tarafından seçilir.

Şu ana kadar bu işlerin idaresi için İslam dünyasında tanınmış eğitimli kişilerden oluşan dört Genel Sekreter seçilmiştir:

1. Ayetullah “Muhammed Teshiri”; 1990 yılından 1999 yılına kadar.

2. Doktor “Ali Ekber Velayeti”; 1999 yılından 2002 yılına kadar.

3. Ayetullah “Muhammed Mehdi Asifi”; 2002 yılından 2004 yılına kadar.

4. Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in “Muhammed Hasan Ahteri”; 2004 yılından şimdiye (2010 yılı) kadar.

— Asistanlıklar

Genel Sekreterlik havza bürosu uluslar arası işler, kültürel, icra ve ekonomik asistanlıklardan oluşmakta ve ayrıca genel sekreterlik bölümlerine sahiptir. Bu bölümler aşağıdaki eksende çalışmalarını yürütmektedir:

— Genel Kurul, Mahalli Kurultay üyeleri ve İslam dünyası genelinde hakiki ve hukuki şahsiyetleri arasında ilişki ve desteğin sağlanması.

— Değişik dillerde İslami maarif içerikli kitap ve dergilerin yazılarak basılması.

— Ulusal, bölgesel ve uluslar arası panellerin düzenlenmesi.

— İslami internet sitelerinin oluşturulup himaye edilmesi.

— Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarına yardım hedefiyle hayırsal ve ekonomik aktiveler.

— İslami ve Ehl-i Beyt kurum ve merkezleriyle işbirliği anlaşmalarının yapılması.

— Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarının teşvik etmek ve kültürel ve dini müessese ve teşkilatların oluşturulması.

— Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçilerine haber ulaştırmak ve habersel duvarın yıkılması için çaba sarf etmek.

Bazı önemli faaliyetler

1. Genel Kurul toplantısı

Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçileri arasındaki ilk toplantı Mayıs 1990 yılında İslam dünyasından –özellikle Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensupları- düşünür ve eğitimli 300 kişinin üzerinde bir katılımla Tahran’da düzenlendi. Toplantıya katılanlar konferans sonunda Hz. Ayetullah uzma Hamaney’den (Allah ömrünü uzun etsin) “Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı” adında bir merkezin kurulması isteğinde bulunmuş. Ayetullah Hamaney de bu isteğe olumlu yönde cevap vermişti.

O yıldan bu yana Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı tüzüğüne uygun olarak her dört yılda bir Genel Kurul üyelerinin katılımıyla bu uluslar arası toplantı düzenlenmektedir. Bu toplantıda Müslümanların hukuki, ekonomik, kültürel ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi için kararların alınması ve Kurultayın hedeflerine ulaşılması için proje ve düzenlemelerin yapılması.

Genel Kurultayın ilk toplantısı Ocak 1993 yılında Tahran’da düzenlendi. Bu toplantı dünya ülkelerinden 61 ülkeden âlim, araştırmacı ve İslam ülkelerinden çeşitli alanlarda uzman 330 kişinin üzerinde bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel Kurultayın ikinci toplantısı Ocak 1999 yılında düzenlendi. Bu oturumda İslam toplumundan 56 ülkeden 350 düşünürün üzerinde bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel Kurultayın üçüncü toplantısı Ekim 2003 yılında 80 ülkeden 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu toplantıda bahis konusu mihverlerin incelenmesinin yanı sıra Şiaların ekonomik konularının organize olması için komitelerin kurulması ve ayrıca onların hukukunu insan hakları kavram ve ilkeleri doğrultusunda savunma ortamlarının sağlanması.

Genel Kurultayın dördüncü toplantısı 1428 Kameri yılının Şaban ayı bayramında Ağustos 2007 yılında düzenlendi. Toplantıya, Kurultaya üye olan 110 ülkeden 460 kişi katıldı.

2. Araştırma

Yeni gereksinimler, yeni eserleri gerektirmektedir ki bunlarda Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarının kültürel ve fikirsel ihtiyaçlarına cevap verebilir. Bu zorunluluk dikkate alındığında Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı havza ve üniversitelerde birinci sırada yer alan üstatlardan istifade ederek kalıcı eserleri tahkik ederek telif etti.

Bu bölüm genel olarak aşağıdaki işleri kapsamaktadır:

a) Araştırma projelerinin yapılıp sunulması;

b) Kitapların hazırlanarak edit edilerek indekslenmesi;

c) Araştırmacı ve müelliflerin kitaplarının imtiyaz haklarını almak için gerekli anlaşmaların yapılması;

d) Bilimsel Kurulların idare ve teşkil edilmesi;

Kurultayın en önemli eserleri; Peygamber Efendimiz ve Masum İmamların tarih ve tahlili yaşantısını konu alan “İ’lamu’l Hidaye” kitabıdır. Bu kitap farsça, Arapça, Malayca ve Türkçe dillerinde yayınlanmıştır. Tarihi, kelami ve fıkhı şüphelere cevap maksadıyla “Fi Rihabi Ehlu’l Beyt” kitabı Arapça olarak 46 cilt olarak yazılmıştır.

3. Tercüme

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı dergi idaresi, değişik dillerde mütercimleri organize etmek, araştırılmış eserleri ve ayrıca öteki kıymetli ve değerli Şii eserleri İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Türkçe, Azerice, Kürtçe… dillerinde tercüme etmektedir.

Bu idare, kitap tercümesi yanında Kurultayla ilişkili makale, bildiri ve mektupların tercüme edilmesi dalında da aktif olarak çalışmaktadır.

4. Basım ve Dağıtım

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı yazılımların yanı sıra muhataplarını kültürel ve fikirsel bazda himaye etmek için işlerin donanımını da uhdesine almıştır. Yani araştırma ve tercüme bölümünde üretilen eserler Kurultayın yayın ve tebliğ bölümünde yayınlanarak, dağıtım bölümü tarafından Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçilerinin genelinin ihtiyarına sunulmaktadır. Bu çalışmalarla şu ana kadar yaklaşık olarak 1000 başlıkta kitap 33 yaşayan dünya dilinde yayınlanmış ve dünyanın uzak yakın her yerine gönderilmiştir.

Bu kitapların tam katalogu Kurultayın Kitap namesinde gelmiştir.

5. Sergi ve Fuarlara Katılım

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı uluslar arası kitap fuarlarına katılmaya özel bir önem vermektedir. Bunlardan İslami maariflerin yayılması ve değişik ülkelerdeki Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensuplarıyla ilişkiler açısında güzel bir fırsat olarak değerlendirmektedir.

Şimdiye kadar dünya da düzenlenen önemli kitap fuarları –örneğin Frankfurt, Moskova, Pekin, Irak, Umman, Delhi, Beyrut, Karaçi ve Kuveyt’te düzenlenen kitap fuarları- Kurultay yayınlarına şahit olmuştur.

6. Dergiler

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı kendi risaleti doğrultusunda, değişik ülkelerde değişik dillerde bir çok dergi devreli olarak yayınlamaktadır. Örneğin:

— Risaletu’s- Sakaleyn; Bilimsel dergi; Arapça dilinde.

— Peyam-ı Sakaleyn; Bilimsel dergi; İngilizce dilinde.

— Freştekan-ı Kuçek; Aylık çocuk ve gençlik dergisi; İspanyolca dilinde.

— Kevser; Genç ve kadınlara yönelik bir dergi; İspanyolca dilinde.

— Kevser; Düşünce, itikat ve tarih alanında bir dergi; farsça deri dilinde.

— Selam; Genel İslami konularda aylık dergi; Finlandiya dilinde.

— Kıble; Genel İslami konularda aylık dergi; Türkçe dilinde.

— Nur; Genel konularda bir dergi; Bengal dilinde.

— Peyam-ı Zeynep; Genel İslami konularda aylık bir dergi; Urdu dilinde.

— Gencine-i Mecme; Haber içerikli aylık dergi; farsça dilinde.

Kurultay ayrıca dünya sathında, değişik ülkelerde değişik dillerde Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) içerikli dergilerin yayınlanmasına katkıda bulunmaktadır.

7. Eğitim

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı ilk kurulduğu günden beri ülke içi ve dışında kendi muhataplarının eğitimlerine önem vermektedir. Kurultay tarafından verilen eğitim ve kurslar aşağıda yer almıştır:

1. Resmi ve Akademik Eğitim

Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) üniversitesi yoluyla veya Ehl-i Beyt (a.a.) takipçisi öğrencilere değişik üniversitelerde burs verilmesi.

2. Uygulamalı Eğitim

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı İslami bilgilerin ihya edilme ve ismet ve taharet ailesinin (aleyhimu’s selam) kültürünün yayılması maksadıyla değişik ülkelerdeki öğrenci ve fazilet sahibi kişilere uygulamalı eğitim vererek ihtiyaçlarına uygun eğitimi sunmaktadır.

3. Şia’yı Tanıma ve Şüphelere Cevap Kursları

Din düşmanlarının menfi propaganda ve tebliğleri karşısında Ehl-i Beyt (a.a.) mensuplarını sigortalama hedefiyle, Şia mektebini tanıma ve şüphelere cevap adı altında değişik bölgelerde kurslar düzenlemektedir.

Bu kurslar Kum ve ülkenin mahrum şehirlerinde teşkil edilmektedir. Bu kurslara eğitmen, öğrenci, talebe ve yetenekli gençler katılarak Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mezhebi ilkelerini tanıyarak gerçekte düşmanların zehirli tebliğ ve propagandalarına karşı sigortalanmaktadırlar.

4. Uzaktan eğitim

CD’ler, internet siteleri ve eğitim içerikli kitap ve broşürlerin gönderilmesi yoluyla eğitim verilmesi.

8. Soru ve Şüphelere Cevap

Soru, ilim öğrenmek için en önemli araçlardan biridir. Şek ve şüphede daha fazla öğrenmek için bir fırsat ve ayrıca itikat payesi için de tehdit olarak algılanmaktadır.

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, bu hakikatlerin farkında olarak şüphe ve sorulara cevap bölümünü tesis etmiştir. Bu kuruluş tesis olduğundan bugüne kadar posta, e-mail veya telefon yoluyla binlerce soruya cevap vermiştir.

Bu sorular değişik konulardan – örneğin akait, ahkam, ahlak ve irfan, Kur’an, hadis, tarih ve dua- oluşmaktadır.

9. Ehl-i Beyt Portalı sitesi (www.ahlulbaytportal.com)

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının kapsayıcı internet sitesi olan bu site, ülkede kurulan ilk İslami internet sitelerinden biridir. Bu site Ekim 1999’da açılmış ve www.ahl-ul-bayt.org (şu anda aktif bulunmamaktadır.) ve www.ahlulbaytportal.com adlarında şu anda ilgililerin hizmetindedir. Siteye girenler kitap, dergi, nefis tablolar, Kurultayın değişik çalışmaları ve Kur’an, Ehlibeyt (aleyhimu’s selam), tarih, akait, fıkıh… Hakkında gerekli önemli bilgilere ulaşabilirler. Ayrıca ilgililer değişik alanlarda kendi suallerini sorabilir ve sorularına münasip cevaplar alabilirler. Kullanıcılar, ayrıca zikredilen bilgilerin yanı sıra bu yolla Kurultaya bağlı öteki sitelere de ulaşabilirler.

10. Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Haber Ajansı – ABNA

Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) haber- analiz sitesi olan www.abna.ir adındaki bu site, İslam dünyası ve Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçilerinin önemli haberlerini İngilizce, Arapça, farsça, İspanyolca, Fransızca, Urduca, Rusça, Türkçe, Almanca, Endonezca, Azerice ve Bengalice olmak üzere 13 dilde yayın yapmaktadır. Bu site şu anda dünya genelinde Şia haberleri konusunda çeşitli ajanslar ve siteler tarafından istifade edilen Şia haberleri konusunda kaynak sitelerden biridir.

11. Elektronik Haberleşme

Bilimsel yazılımlar ve birkaç amaçlı CD’lerin (Multimedia) üretilmesi de Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının başka bir çalışmasıdır.

“Kurultayın Arapça kitapları mecmuası”, “Kurultayın İngilizce kitapları mecmuası”, “İngilizce dilinde Şia kitapları mecmuası”, “Allame Askeri’nin (r.a) eserlerinin mecmuası”, “Hac eserleri”, “Mevsuetu fi rihabi ehlu’l beyt” ve ayrıca çocuklara özel “Nesim-i Gadir” ve “Aftabgeran” yazılımları ve Gadir Hadisi konusunda: acaba unuttunuz mu? Adlı elektronik kitap bu ürünlerdendir. ,

12. Konferansların Düzenlenmesi

Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) kültürünü yaymak ve akide ve fikri konularda İslam dünyası düşünürlerinin ortaklığıyla ulusal, bölgesel ve uluslar arası konferans ve oturumların Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı tarafından düzenlenmektedir.

“İmam Hüseyin (aleyhi selam) Konferansı”, “Uluslar arası İmam Seccad Zeynel Abidin (aleyhi selam) ön oturumu”, “İmam Sadık (aleyhi selam) oturumu”, “Kur’an-ı Kerim ve Nebevi sünnette Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Sevgisi konferansı”, “uluslar arası Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarı kadın konferansı”, “Uluslar arası genç Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarları konferansı” ve “Üçüncü Şii filizlenme dalgası oturumlar halkası” gibi oturumlar düzenlemiştir.

Ayrıca İmam Hüseyin (aleyhi selam) konferansı birkaç dünya ülkesinde düzenlenmiştir.

13. Eğitim Kursları

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı İslami bilgilerin ihya edilme ve ismet ve taharet ailesinin (aleyhimu’s selam) kültürünün yayılması maksadıyla değişik ülkelerdeki öğrenci ve fazilet sahibi kişilere uygulamalı eğitim vererek ihtiyaçlarına uygun eğitimi sunmaktadır.

Ayrıca Din düşmanlarının menfi propaganda ve tebliğleri karşısında Ehl-i Beyt (a.a.) mensuplarını sigortalama hedefiyle, Şia mektebini tanıma ve şüphelere cevap adı altında değişik bölgelerde kurslar düzenlemektedir.

14. İnternet odalarında Chat

Bu doğrultuda, Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, internet ortamında Chat (Paltalk) programları düzenlemekte ve bilgi içerikli canlı ve banttan olmak üzere yüzlerce saat sesin üretilip yayınlaması, dünya genelinde Müslümanları ve Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarlarını kapsam alanına almaktadır.

15. Tebliğcilerin Desteklenmesi

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, tebliğ ve yayım kuruluşlarıyla uyum içinde değişik ülkelerden eğitim almış tebliğcileri kısa süreli olarak (Mübarek Ramazan ayı, Muharrem ayı ve yaz mevsimi) ve uzun süreli olarak değişik bölgelere göndermektedir.

16. Maddi ve Manevi Alt Yapının Geliştirilmesi

— Cami ve dini merkezlerin kurulması

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, alt yapının geliştirilmesi ve kalıcı binaların yapılması konusuna ciddi olarak önem vermektedir.

— Cami ve İslami merkezlerin himayesi

Camilerin yapımına yardım, dünyanın değişik yerlerinde ve İran’ın mahrum bölgelerinde hüseyniye ve okul yapımlarına yardım etmek başka bir çalışmasıdır.

— Kütüphanelerin donatılması

— Bilimsel Himayeler

Aynı şekilde bilim üretmenin rolünü ve dünyada insan gücünün Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarlarının manevi ve bilimsel alt yapılarının geliştirilmesi yönünde etkisinden dolayı eğitim bursları, araştırma fırsatlarının oluşturulması ve üniversite tezlerinin himaye edilmesi Kurultay’ın programları arasında yer almaktadır.

17. Kültürel ve fikirsel Geziler

İran İslam Cumhuriyeti tarihi, medeni ve çok değerli dini cazibesinden dolayı devamlı olarak Müslümanlar arasında teveccüh edilip dikkate alınmıştır. Öyle ki bu ülkeye gitmek Şii Müslümanların arzusudur.

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, Allah vergisi bu ganimeti fırsat bilerek değişik ülkelerden Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarı için geziler organize ederek bu öz bilgi ve marifet aşıklarına İran’da hazır olan ziyaret yerlerinin yanı sıra kısa süreli eğitimden de istifade etmektedir.

Bu eğitim kursları üstatları, hepsi üniversite ve havzada yüksek dereceli eğitimli ve Kum veya Meşhed havzalarında kürsü sahibi kişilerdir.

18. Sanatsal Eserlerin Üretilmesi

Sanatın, dini öğretilerde ve kültür sunumunda çok önemi bir rolü vardır. Bu esas üzere Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı sanat dairesi, ayet ve rivayetlerden oluşan “Nastalik”, “Sols” hatları kalıbında ve aynı şekilde kaligrafik tekniğinde onlarca nefis tablo üretmiştir. Kurultayın ürettiği sanatsal tablolar mecmuası bir kitap halinde basılmış ve onlardan bazılarını da poster ve kartpostal şeklinde ilgililerin hizmetine sunmuştur.

Bağlı Kuruluşlar

1. Mahalli Kuruluşlar

Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarları dünya genelinde Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayının çalışmalarını kendilerine model alarak, kendi bulundukları ülkelerden “Mahalli Ehl-i Beyt Kuruluşları”nın tesis edilmesi için izin alma girişimlerinde bulunmuşlardır. Şu anda dünyanın çeşitli yerlinde olan 30’dan fazla resmi mahalli kuruluş Kurultayın himayesini almış ve onlarca mahalli büro dini çalışmalar yürütmek için gerekli izin belgelerini alma girişimi yolundadırlar.

2. Kültürel Kurumlar

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayına bağlı kültürel kurumlar, el- Mustafa üniversitesine bağlı yabancı talebeler, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan el- Mustafa üniversitesinden mezun olmuş kişiler ve İranlı olmayan öğrencilerden –uluslar arası imam Humeyni (r.a) üniversitesinden ve başka üniversitelerden olmak üzere- teşkil olmuştur.

Bu kurumlar aşağıdaki konularda faaliyet göstermektedir:

a) Değişik Kültürel programlarda, bölgelerdeki kültürel ihtiyaçların ölçülmesi.

b) Yurt dışı kültürel tebliğ programlarının teşkilatının organize edilmesi.

c) İranlı olmayan İran’da yaşayan yabancı öğrenci ve talebelere uygulamalı tebliğ programları ve kültürel gelişimlerini sağlayacak eğitimlerin verilmesi.

d) İnternet sitesi, dergi, basım dağıtım ürünleri ve konferans düzenleme alanlarındaki kültürel faaliyetleri himaye etmek.

e) Değişik ülkelerdeki Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) mensupları hakkındaki önemli haber ve konuların gözlemlenip irsal edilmesi.

Şu anda çalışma halinde olan Ehl-i Beyt kültürel kuruluşlarının olduğu ülkeler şunlardır:

Kanada, Arjantin, Şili, Brezilya, Kongo, Tunus, Mısır, Mali, Gana, Nijer, Nijerya, Kenya, Tanzanya, Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Hindistan, Tacikistan, Pakistan, Endonezya, Tayland, Bangladeş, Çin, Almanya, İtalya, İngiltere…

3. Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçileri Müslümanlarının hukukunu savunma komitesi

Bu komite 64 ülkeden 350 üye ile Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçileri ve dünya Müslümanlarının kendi hukuklarını tanıma, kanuni yöntemlerin talep edilmesi ve dini , mezhebi ve ırk ayrımlarının ortadan kaldırılması için dünyadaki yol, yöntem ve kurumlardan istifade etmek doğrultusunda etkin çalışmalar yapmış ve yüzlerce mazlumun sesini uluslar arası kuruluşlara duyurmayı başarmıştır. Bazı insan hakları ihlalleri ve baskılarını azaltmış veya gözlemci kuruluşların kontrolü altına alınmasını sağlamıştır.

4. Dünya Ehl-İ Beyt Takipçisi Kadınları Cemiyeti

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Takipçisi Kadınları Cemiyeti, 50 ülkeden 250 üyesi ile Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçisi kadınların kültürel ve dini durumlarının yükseltilmesi, onların haklarını savunmak ve onlara yapılan ayrım ve sitemi önlemek için çaba sarf etmektedir. Bu cemiyet aynı şekilde Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarı kadınları arasında fikir alış verişinin sağlanması ve organize olmalarını örgütleyen merkezlerden sayılmaktadır.

Bu cemiyetin ilk uluslar arası toplantısı 2001 yılında 60 ülkeden yetkililerin katılımıyla düzenlenmiş ve Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçisi kadınları cemiyeti orada varlığını ilan etmişti. Bu cemiyet şimdiye kadar kültürel geziler, eğitim ve tebliğ kursları, bölgesel panellerin düzenlenmesi ve çeşitli ülkelere kültürel ürünlerin gönderilmesi çalışmalarını da yapmıştır. Cemiyet üyeleri internet sitesi, elektronik yayınlar, ulusal çekirdeklerin oluşturulması ve çeşitli münasebetlerde sanatsal ve kültürel fuar ve sergileri düzenlemekte bir birleriyle irtibat halindedirler.

5. Uluslar Arası Genç Ehl-İ Beyt (aleyhimu’s selam) Taraftarları Kurumu

Bu Kurum, 2000 yılındaki ilk Uluslar arası Genç Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Taraftarları toplantısını düzenleyerek 54 ülkeden 170 gencin katılımıyla varlığını tanıtmıştır.

İslami birlik ve vahdetin oluşturulması için çaba sarf etmek, Ehl-i Beyt taraftarı gençleri arasında fikir alış verişi ve onların ayakları üzerinde durmalarını sağlamak, bilimsel ve dini bilinçlerini arttırmak, ilim ve fenlerden istifade edilmesi, kimlik bunalımı karşısında gençlerin rolünün takviye edilmesi ve gençlerin istidatlarının filizlenmesi için irtibat ve gelişmesini sağlamak, bu kurumun en önemli hedeflerinden biridir.

Kültürel araçlardan istifade edilmesi, değişik geziler ve farklı oturumlar düzenlemek, bilim ve fen alanında irtibatların değiş tokuş edilmesi ve geliştirilmesi, Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarı gençlerinin istidatlarının filizlenmesini sağlamak ve tanımak için İslam dünyasındaki bilimsel ve araştırma merkezlerinden istifade edilmesi, Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarı gençleri arasında ortak kültürel ve fikirsel ortamların tanınması, bu kurumun çalışmalarındandır.

6. Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Takipçileri hayırseverleri komitesi

Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçileri hayırsever komitesi iyiliksever, mal varlığı iyi olan ve ticaret adamları, ulusal ve uluslar arası insani vakıflar, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerdeki Müslüman ve Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarı mahrum kişilere el atmaktadır. Şialara cami, hüseyniye, okul, kütüphane, hastane… Yaparak onları düşünce geri kalmışlığından kurtarıp ekonomik mahrumiyetten dışarı çıkarmaktadır.

Bu komite aynı şekilde şefkat Peygamberi (sallallahu aleyhi ve alih) ve iyiliksever Ehl-i Beyti’nin (aleyhimu’s selam) siyresi üzerine doğal afetler, savaşlar ve öteki sorunlarda felakete uğrayanların yardımına koşmakta ve bu faciaların izlerinin yok edilmesi ve dertlerin azaltılması için onlarla ortaklık içinde derdi dil etmektedir.

Sizler de eğer düşünce, kültürel ve mali olarak mahrum Şialara ve Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçilerine yardım etmeye eğiliminiz varsa, aşağıda verilen elektronik posta adresi ile Kurultayla irtibata geçebilirsiniz.

info@ahl-ul-bayt.org

7. Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Üniversitesi

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) takipçisi olan İranlı olmayan öğrencileri cezp etmek ve eğitim hedefiyle lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere çeşitli satıhlarda eğitim veren Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) üniversitesini tesis etmiştir. Bu üniversite 2001 yılında Milli Eğitim ve Araştırma bakanlığından gerekli izinleri alarak resmen çalışmalarına başladı. Bu üniversite hukuk, Şia tarihi, irfan ve kelam, İslam iktisadı, İslami yaşamsal ahlak, felsefe ve siyasi ilimler dallarında eğitim vermektedir.

Bu üniversitenin resmi internet adresi şudur: www.abu.ac.ir

8. Uluslar arası Ticaret Fonu

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) taraftarı varlıklı kişilerin sermayelerinden münasip bir şekilde istifade etmek ve çekebilmek için bir uluslar arası ticaret fonu kurmuştur. Şu anda düşünülmüş ilk sermaye ile ilgililerle irtibat kurulmuştur. Bu fon iktisadı faaliyetlerini salim bir biçimde gerçekleştirecektir.

9. Uluslar arası İslam Bankası

Dünya Ehl-i Beyt (aleyhimu’s selam) Kurultayı, uluslar arası İslam bankasını usulü bir şekilde kurmuştur. Bu bankanın merkez bürosu yaklaşık olarak iki yıl boyunca deneme maksadıyla faaliyetlerde bulunacak. Bu bankanın tesisi, dünya Müslümanlarının sermayelerini toplayıp, istifade ederek ümmetin ihtiyaçlarını bertaraf etmek için çok önemli bir görevi ifa etmektedir.

Kurultay’la İrtibat

Merkez Bürosu: İran, Tahran, Bulvar-ı Keşaverz, Nebş-i khyabanı kuds, no 246 – posta kodu: 1417653741.

Merkez büro posta sandığı: İran, Tahran posta sandığı: 14155-3831.

Merkez büro telefon numarası: 0098 -21- 88970171- 7

Elektronik posta adresi: info@ahl-ul-bayt.org

Kum’daki (Kültürel işler Asistanlığı) büro adresi: İran, Kum, Cumhur-i İslami bulvarı, nebş-i kuçe 6.

Kum’daki (Kültürel işler Asistanlığı) büro telefon numarası: 0098- 251- 2131221

Ehl-i Beyt Haber Ajansı – ABNA Telefon numarası: 0098 – 251- 2131323

Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA Faks numarası: 0098 – 251- 2131258

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved