• Tarih: 2010 Nisan 14

Ali Muhammed’in Mehdi’si Kimdir ve Neden Onun Zuhurunu Beklemektesiniz?


         

 

Cevap:

Semavi şeraitlerin görüş birliği halinde olduğu konulardan biri de ahir zamanda zuhur edecek olan “Evrensel ıslahatçı’nın (Hz. Mehdi’nin)” meselesidir. Sadece İslami toplumlar değil, Yahudi ve Hıristiyan toplumlar ile, dünyaya adaleti yayacak kimsenin beklentisi içindirler. Ahd-i atik ve ahd-i cedid kitaplarına müracaat edildiği taktirde bu hakikat açıkça görülecektir. [1]

Bu hususta İslam muhaddislerinin de naklettiği üzere Peygamber-i Ekrem şöyle buyurmuştur: “Eğer zamandan sadece bir gün bile baki kalsa, Allah benim Ehl-i Beytimden yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracak birini gönderecektir. [2]

O halde daha önce de işaret edildiği gibi böyle bir ıslahatçının varlığına inanmak, semavi şeriat sahiplerinin ittifak ettiği bir husustur. Vaad edilmiş Mehdi hakkında da Ehl-i Sünnetin sihah ve müsnet kitaplarında bir çok rivayetler nakledilmiştir. Ehli sünnet ve şiadan İslami muhaddisler ve araştırmacılar da Hz. Mehdi hakkında bir çok kitap kaleme almışlardır. [3]

Bu rivayetlerin tümü Hz. Mehdi’nin hususiyet ve özelliklerini belli bir şekilde açıklamıştır ve bu hususiyet ve nişaneler sadece şianın onbirinci İmamı olan Hasan Askeri’nin[4] oğluna (Hz. Mehdi’ye) uyarlanmaktadır. Bu rivayetler esasınca Hz. Mehdi de Peygamber-i Ekrem’in adını taşımakta[5], onikinci önder[6] ve Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib’in (a.s)[7] torunlarından biridir.

Vaad edilmiş Mehdi Allah’ın emriyle H. 255 yılında dünyaya gelmiş ve şimdi de diğer insanlar gibi hayatını sürdürmektedir. Elbette, hiç kimse tarafından tanınmayacak bir şekilde yaşamaktadır.

Ayrıca söylemesi gerekir ki böylesine uzun bir ömür, ne ilme ve ne de bilgiye aykırıdır ve ne de vahiy ile çelişmektedir. Bugün ki ilim insanların doğal hayatını uzatmanın peşindedir ve de beşerin uzun bir ömür yaşama kabiliyetine ve liyakatine sahip olduğunu söylemektedir. Eğer bazı afet ve zararların önüne geçilebilirse ömrün uzama imkanı çoğalır. Tarih de uzun ömre sahip olan kimselerin adını nakletmiştir.

Kur’an-ı Kerim Nuh Peygamber hakkına şöyle buyurmuştur:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

 And olsun ki, Nuh’u Kavmine gönderdik; aralarında dokuz yüz elli yıl kaldı. Sonunda onlar haksızlık yaparken, tufan onları yakalayıverdi.”[8]

Hakeza şöyle buyurmuştur:

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.”[9]

Nitekim Hz. Hızır Peygamber ve Hz. İsa Mesih (a.s) Kur’an ve dünya Müslümanlarının görüş birliği esasınca henüz hayattadır ve henüz diridir ve hayatlarını sürdürmektedirler.

Şia Cevap Veriyor; Seyyid Rıza Hüseyni Neseb[1] Akti atik, Mezamir-i Davud, 96 ve 97. mezmur, Kitab-u Danyal Nebi, 12. bab

Ahdi Cedid, Matta İncil’i, 24. Bab, Markos İncil’i, 13. bab, Luka incili, 21. bab (“Mevud-i ki cihan der intizari ust” kitabından naklen)

[2] Sahih-i Ebi Davud, Mısır baskısı, el-Metbeet’ut-Taliye, c. 2, s. 207; Yenabi’ul-Mevedde, 432 ve Nur’ul-Ebsar, 2. bab, s. 154

[3] Örneğin, Kitab’ul-Beyan fi Ahbar’is-SAhib’iz-Zaman, Muhammed b. Yusuf İbn-i Genci Şafii; Kİtabb’il-Burhan fi Alamet’il-Mehdi Ahir Zaman, Mutakki Hindi diye meşhur olan Ali b. Hisamuddin ve Kitab’ul-Mehdi ve’l-Mehdeviyye, Ahmet Emin Mısri

Ama şia alimleri bu hususta bir çok kitaplar yazmışlardır. Onları saya bilmek mümkün değildir. Örneğin, el-Melahim ve’l-Fiten…

[4] Yenabi’ul-Mevedde, 76. bab, Menakıb’de Cabir b. Abdullah Ensari’den

[5] Sahih-i Tirmizi, Dehri baskısı, yıl, 1342, c. 2, s. 46; Müsned-i Ahmet, Mısır baskısı, yıl, 1313, c. 1, s. 376

[6] Yenabi’ul-Mevedde, s. 443

[7] Yenabi’ul-Mevedde, s. 432

[8] Ankebut suresi, 14. ayet

[9] Saffat suresi, 144. ayet • Sayı(1) AvgRating
  3 3 3 3 3
  İmtiyazınız
  Ad:


  Soyad:


  Yorum:
        Yorum Listesi
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved