بیستم جمادی الثانی : ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)

سال پنجم بعثت است و تقدیر دست اندرکار اعجازی بزرگ تا نمونه ای متعالی ازشخصیت زن را رقم زند و مسیر فرداهای تاریخ او را ترسیم کند. او همان پدیده شگفت آفرینش و کوثر قرآن فاطمه صدیقه است. در ادیان بزرگ الهی،الگوهایی معنوی و قدسی ظهور یافته اند و ستاره های درخشان همیشه تاریخ گشته اند. قرآن کریم از آسیه و مریم به عنوان الگو یاد می کند و مومنان را به پیروی ازآنان فرا می خواند. در آخرین پیامبران نیز این سنت جریان می یابد و نور جمال فاطمی تجلی می کند تا تحقق عملی

ادعیه
01Re1 download
02Re1 download
03Re1 download
04Re1 download
05Re1 download
06Re1 download
07Re1 download
08Re1 download
09Re1 download
10Re1 download
11Re1 download
12Re1 download
13Re1 download
14Re1 download
15Re1 download
16Re1 download
17Re1 download
18Re1 download
19Re1 download
20Re1 download
21Re1 download
22Re1 download
23Re1 download
24Re1 download
25Re1 download
26Re1 download
27Re1 download
28Re1 download
29Re1 download
30Re1 download
aboohamzeharzi download
aboohamzehmansoori download
aboohamzehrafieiRe1 download
Aboohasmzehsamavati download
allahomaennibeka,menkamoosavi download
allahomalakasomna download
allahomarabashahreramazan download
allahomarabbashahreramazan2 download
allomomaeni2 download
eftar download
eftetaharziRe1 download
eftetahhadadianRe1 download
Eftetahsamavati download
eftetahtaheriRe1 download
joshankabirmorshedlooRe1 download
joshansaghirfarahmand download
molayamola download
rabanamoazenzadeh download
saharfarahmand download
saharsalehi2 download
saharsalehi3 download
saharsalehi download
salehi download
shabqadrhadadianRe1 download
shabqadrtaheriRe1 download
sobhanamanyalamosalehi download
YaAliYaAzimRe1 download
yaaliyaazimansariyan download
yaaliyaazimmoosavi download
تلاوت
جزء1 download
جزء2 download
جزء30 download
جزء29 download
جزء3 download
جزء5 download
جزء4 download
جزء6 download
جزء7 download
جزء8 download
جزء10 download
جزء9 download
جزء11 download
جزء13 download
جزء12 download
جزء14 download
جزء15 download
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved