• تاريخ: شنبه 15 بهمن 1390

اگر پس از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته تکلیف چیست؟


           
پرسش :  

 

   اگر پس از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته ، تکلیف چیست؟  

 

جواب:  

 

 آيات عظام امام خمينى، بهجت، صافى، فاضل و نورى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را بشويد.(1)  آيت الله تبريزى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و چپ را بشويد.(2)  

آيت الله سيستانى: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بنابر احتياط واجب بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشويد.(3)

  آيات عظام خامنه‏اى، مكارم و وحيد: اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط [واجب‏] آن است كه بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سر و گردن باشد، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و چپ را بشويد.(4)

 

.........................................................................................................................

 (1) توضيح‏المسائل مراجع، م 365 و آيت الله نورى، توضيح‏المسائل، م 366.

 (2) توضيح‏المسائل مراجع، م 365.

 (3) آيت الله سيستانى، توضيح‏المسائل مراجع، م 365.

 (4) خامنه‏اى، اجوبة، س 191 آيت الله وحيد، توضيح‏المسائل، م 370 آيت الله مكارم، توضيح‏المسائل مراجع، م 365.

 

منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

كد:131/1

 
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved