آمارهای موجود از شیعیان افغانستان
درحال بارگزاري
  • تاريخ: پنج شنبه 1 بهمن 1388

آمارهای موجود از شیعیان افغانستان


           

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان افغانستان‏ ـ سال 2000

 

جمعیت: 26.668.251

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 35 درصد


----------------------------------------------------------------------

 

1- آمار «سازمان CIA» از شیعیان افغانستان ـ سال 2007

 

جمعیت کشور: 28.396.000

جمعیت مسلمانان: 28.112.040

جمعیت شیعیان: 5.395.240

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 19 درصد

  

----------------------------------------------------------------------

 

2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان افغانستان ـ سال 2008

 

جمعیت کشور: 29.900.000

جمعیت شیعیان: 5.328.180

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 18 درصد

  

----------------------------------------------------------------------


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه  PEW» از شیعیان‏افغانستان ـ سال 2009

 

جمعیت کشور: 31.889.923

جمعیت مسلمانان: 28.072.000

جمعیت شیعیان:‏‏ 2.807.000 - 4.210.000 

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور:‏ 15- 10 درصد

 

 

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved