• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

با شهادت چند نفر عادل که دونفر عادل ماه را دیده اند اول ماه ثابت میشود؟


           
پرسش :   

اگر چند نفر عادل شهادت بدهند که دو نفر عادل ماه را دیده اند ، آیا اول ماه رمضان یا شوال ثابت می شود؟  

 

جواب:  

همه مراجع : خير، بايد دو نفر عادل خودشان براى انسان شهادت بدهند كه ماه را ديده‏اند و اگر رؤيت ماه را با واسطه نقل كنند، كافى نيست مگر آنكه از گفته آنان، اطمينان به رؤيت هلال پيدا شود.(1) 

.................................................................................................................................

  (1  العروة الوثقى، ج 2، الصوم، طرق ثبوت الهلال، م 1.   

  نع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

  كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved