• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

اگر هلال ماه در کشوری دیده شود که افقش یکی دو ساعت با شهر ما فاصله دارد اول ماه برای ما ثابت میشود؟


           
پرسش :  

اگر هلال ماه رمضان یا شوال در کشوری دیده شود که افق آنها یک یا دو ساعت با شهر ما تفاوت دارد ، آیا اول ماه برای ما هم ثابت می شود؟   

 

جواب:  

آيات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى، صافى، مكارم و فاضل: اگر شهر يا كشورى كه ماه در آن ديده شده از بلاد شرقى باشد، اول ماه ثابت مى‏شود و اگر از بلاد شرقى نباشد (مانند عربستان)، اول ماه ثابت نمى‏شود.(1)

آيات عظام تبريزى، صافى، نورى و وحيد: اگر در شب مشترك باشند، اول ماه ثابت مى‏شود هر چند در افق يكى نباشند و از بلاد شرقى نباشد.(2)  

تبصره 1. به عنوان مثال كشور افغانستان در بخش شرقى ايران قرار دارد اگر ماه در آنجا ديده شود، براى كشور ايران نيز ثابت مى‏شود و يا اگر ماه در شهر مشهد ديده شود، براى شهر تهران نيز ثابت مى‏شود. 

 تبصره 2. بايد رؤيت هلال در آنجا از راه‏هاى شرعى و معتبر ثابت شود، تا براى كشور ما نيز اول ماه ثابت شود.

...................................................................................................................................   

(1) توضيح المسائل مراجع، م 1735 خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 738، 839.

  (2) توضيح المسائل مراجع، م 1735 وحيد، توضيح المسائل، م 1743.

   منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved