• تاريخ: دوشنبه 13 تير 1390

موضوعات و بايسته‌هاي پژوهش در حوزه ميان‌رشته‌اي قرآن و علوم


           

موضوعات و بايسته‌هاي پژوهش در حوزه ميان‌رشته‌اي قرآن و علوم

گروه قرآن و علم مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي

تنظيم: حسن رضا رضايي / كارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن

چكيده

نوشتار حاضر به بايسته‌هاي پژوهش در حوزه ميان رشته‌اي قرآن و علوم مي‌پردازد و به صورت موضوعي مانند: كليات، مديريت در قرآن، مسايل اجتماعي، تربيتي، بهداشت روان، فراروان شناسي، پزشكي،‌ حقوق، اقتصاد، هنر، فيزيك، كيهان‌شناسي، قرآن و طبيعت و... ذكر شده است اميد است محققان و پژوهشگران براي نوشتن پايان نامه و كتاب از موضوعات ذيل استفاده نمايند تا شاهد شكوفايي پژوهش در حوزه ميان رشته‌اي قرآن و علوم باشيم.

عمده اين موضوعات توسط اعضاي گروه قرآن و علم، مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي4 پيشنهاد گرديده است.

 

واژه‌هاي اصلي: پژوهش، موضوعات، قرآن، علوم.


مقدمه:

اهميت مباحث ميان‌رشته‌اي در زمينه قرآن و علوم، مستلزم آن است كه پژوهش‌هاي وسيع و عميق در اين زمينه سامان يابد، يكي از عرصه‌هاي اين پژوهش‌ها، تأليف پايان‌نامه‌هاي ارشد و رساله‌هاي دكتري است كه نخستين شرط آن موضوع‌يابي است. در اين نوشتار تلاش شد تا موضوعات متنوعي در زمينه قرآن و علوم طبيعي و انساني ارائه گردد.

اميد است كه اين مجموعه زمينه‌ساز توليد علم در مباحث ميان‌رشته‌اي قرآن و علوم گردد.

كليات

 

1.   بررسي رابطه علم با قرآن

2.   قلمرو قرآن و علم

3.   بررسي روش تفسير علمي قرآن

4.   بررسي روش‌شناسانه تفسير تطبيقي قرآن و علم

5.   بررسي‌ روش‌شناسانه تفسير ميان ‌رشته‌اي قرآن و علم

6.   آسيب‌شناسي تفاسير علمي

7.   آسيب‌شناسي تفاسير فلسفي

8.   آسيب‌شناسي تفاسير كلامي

9.   اعجاز‌ علمي قرآن ‌در روايات اهل‌بيت:

10.   بررسي تفاسير علمي در احاديث پيامبر و اهل بيت:

11.   بررسي گرايش تفسير اجتماعي علامه فضل‌ الله در تفسير من وحي القرآن

12.    بررسي رويكرد اجتماعي به تفسير قرآن

13.    بررسي رويكرد اخلاقي به تفسير قرآن

14.   بررسي رويكرد ادبي به تفسير قرآن

15.   بررسي رويكرد فقهي به تفسير قرآن

16.    بررسي‌ رويكرد فلسفي به تفسير قرآن

17.    بررسي رويكرد كلامي به تفسير قرآن

18.   بررسي زبان قرآن

19.    روش‌شناسي و مباني تفسير نشانه ‌شناختي قرآن

20.   روش‌شناسي و مباني تفسير زبان ‌شناختي قرآن

21.   بررسي ديدگا‌ه‌ها در مورد هرمنوتيك و تأثير آن در تفسير قرآن

22.   تاثير قرآن بر فرهنگ و تمدن بشر

23.   توجه قرآن به علم و تاثير آن در پيشرفت مسلمين

24.   جامعيت قرآن و چگونگي پاسخگويي آن به نيازهاي روز

25.    مباني‌ و روش‌شناسي تفسير اجتماعي

26.   مباني و روش‌شناسي تفسير ادبي

27.   مباني‌ و روش‌شناسي تفسير تاريخي

28.   مباني‌ و روش‌شناسي تفسير سياسي

29.   مباني‌ و روش‌شناسي تفسير عرفاني

30.   مباني و روش‌شناسي تفسير فقهي

31.   مباني و روش‌شناسي تفسير فلسفي

32.   مباني و روش‌شناسي تفسير كلامي

33.   مباني‌ و ‌روش‌شناسي تفسير طنطاوي

34.    مباني ‌‌و روش‌شناسي تفسير سرسيد احمد خان

35.   بررسي تفسيرهاي علمي در تفسير نمونه

36.   بررسي تفسير‌هاي علمي علامه معرفت

37.    بررسي تفسير‌هاي علمي علامه طباطبايي

38.    بررسي تفسير‌هاي علمي في ظلال القرآن

39.   نقش ائمه در علوم و تمدن اسلامي

40.   نقش نشانه شناسي در تفسير قرآن

41.   نماد انگاري و واقع نمايي در قرآن

42.   همزيستي مسالمت‌آميز اديان و مذاهب از ديدگاه قرآن و روايات

43.    بررسی اعجاز علمی در احادیث نبوی

44.   رابطه حديث و علم

45.    اعجاز علمي در احاديث امام علي7

46.   اعجاز علمي در احاديث امام باقر7

47.    اعجاز علمي در احاديث امام صادق7

48.    انسان‌شناسي از منظر قرآن و مكاتب معاصر

49.    بررسي افول و ظهور تمدن‌ها در قرآن

50.   گرايش تفسير سياسي و اجتماعي قرآن از منظر امام خميني;

51.   قرآن و تاريخ

52.   قرآن و سكولاريزم

53.   قرآن و علوم عقلي

54.   قرآن و فرهنگ زمانه

55.   قرآن و فيمينيسم

56.   قرآن و نيازهاي زمان

57.   قرآن و هرمنوتيك

58.   حدیث و تاریخ

59.   فرهنگ گفتگو در قرآن

60.   شيوه پرسش و پاسخ در قرآن

 

بهداشت روان و قرآن

61.   بهداشت رواني از ديدگاه قرآن و حديث

62.   تأثير حجاب در بهداشت رواني

63.   تأثير نماز در بهداشت رواني

64.   تأثير ذكر خدا در بهداشت رواني

65.   تأثير توكل در بهداشت رواني

66.   نقش اعتقادات در بهداشت رواني

67.   نقش صله رحم در بهداشت رواني

68.   قرآن و روان شناسي

69.   مسجد در قرآن و حديث و پيامد‌هاي روان‌شناختي و جامعه‌شناختي آن

70.   حدیث و روان شناسی

71.   حدیث و بهداشت روانی

قرآن و فیزیک

72.   مباني و روش‌شناسي و آسیب شناسی تفسیر آیات فیزیکی قرآن

73.   فیزیک از نگاه قرآن

74.   فلسفه فیزیک در قرآن

75.   رابطه قرآن و فیزیک

76.   رعد و برق

77.   تقدير و اندازه‌زني

78.   رنگ‌ها در قرآن

79.   صداها در قرآن

قرآن و مدیریت

80.   مدیریت منابع انسانی از منظر قرآن

81.   رفتار سازمانی از منظر قرآن

82.   فرهنگ سازمانی از منظر قرآن

83.   وظایف و اصول مدیریت از منظر قرآن

84.   حدیث و مدیریت

قرآن و تربیت

 

85.   مبانی خاص تربیت در قرآن

86.   رابطه اخلاق و تربیت

87.   اهداف تربیت در قرآن

88.   تربیت عاطفی در قرآن

89.   تربیت جسمی در قرآن

90.   تربیت عقلی در قرآن

91.   تربیت علمی در قرآن

92.   تربیت عقیدتی در قرآن

93.   تربیت اخلاقی در قرآن

94.   تربیت عبادی در قرآن

95.   تربیت خانوادگی در قرآن

96.   تربیت اقتصادی در قرآن

97.   تربیت سیاسی در قرآن

98.   تربیت مدیریتی در قرآن

99.   تربیت فرهنگی و اجتماعی در قرآن

100. تربیت جنسی در قرآن

101. مراحل تربیت در حیات انسان در قرآن

102. اصول کلی تربیت در قرآن (اصل اختیار و آزادی ـ اصل تدریج ـ اصل اعتدال و ...)

103. روش‌شناسی تربیت قرآني

104.  روش‌ تربيتي انذار

105.  روش‌ تربيتي تبشیر

106.  روش‌ تربيتي تنبیه (قهرـ نکوهش و ...)

107.  روش‌ تربيتي تشویق و تحریض

108.  روش‌ تربيتي موعظه و نصیحت

109.  روش‌ تربيتي پرسش‌گری

110.  روش‌ تربيتي عبرت‌دهی

111.  روش‌ تربيتي تذکر

112.  روش‌ تربيتي الگودهی

113.  روش‌های غیر مستقیم (مشاوره و ...) تربيت در قرآن

114.  روش‌ تربيتي مقایسه

115.  حکمت و برهان

116.  روش‌ تربيتي جدال

117.  روش‌ تربيتي تکرار و تلقین

118.  روش‌ تربيتي اجمال و تفصیل

119.  روش‌ تربيتي عادی سازی

120.  روش‌ تربيتي تشبیه و تمثیل

121.  روش‌ تربيتي اعطای بینش (توجیه شناختی مثل بیان حکمت کارها و ...)

122.  روش‌ تربيتي امتنان الهی

123.  روش‌ تربيتي امتحان و ابتلاء

124.  روش‌ تربيتي قصه گویی

125.  عوامل ابزاری تربیت در قرآن

126.  عوامل زمینه‌ای تربیت در قرآن

127.  عوامل فاعلی تربیت در قرآن

128.  موانع تربیت

129.  الگوهاي تربيتي قرآن ]زنان و مردان نمونه[

130. اصول تربيت از ديدگاه قرآن

131. بررسي اهداف تربيت از منظر قرآن

132.  بررسي روش‌هاي تربيتي از منظر قرآن

133.  روش تربيتي پيامبر9 از ديدگاه قرآن و سنت

134. روش‌هاي تربيتي اهل بيت:

135.  روش و اهداف قصه در قرآن

136.  شيوه‌هاي تبليغي در قرآن و علم ارتباطات

137.  حدیث و علوم تربیتی

 

قرآن و پزشکی

138.  اصول کلی پزشکی در قرآن

139.  تاریخ علوم پزشکی و تأثیر قرآن بر رشد آن

140.  شفاء بودن قرآن

141.  اخلاق پزشکی (پزشکی معنویت، ‌اهداف پزشکی) از منظر قرآن و حديث

142.  دستگاه ادراری ـ تناسلی در قرآن

143.  جنین شناسی در قرآن

144.  دستگاه‌های دیگر بدن (آناتومی و فیزیولوژی)

145.  حواس ویژه در قرآن

146.  تغذیه در قرآن

147.  بهداشت جسمی (وضو و غسل و طهارت و نظافت)

148.  بهداشت روانی در قرآن

149.  بهداشت جنسی (انحرافات جنسی، زنا)

150.  درمان در قرآن

151.  بیماریها در قرآن (برص ـ عقیم ...)

152.  وراثت و ژنتیک در قرآن و حديث

153.  شیر مادر و دوران شیردهی در قرآن و حديث

154.  ذبح اسلامی از منظر قرآن و علم

155.  روزه از منظر قرآن و علم

156.  آفرينش انسان از منظر قرآن و نظريه داروين

157.  قرآن وعلوم پزشكي

158.  حدیث و طب

159.  حدیث و تغذیه

160.  حدیث و تربیت بدنی

161.  بررسي احاديث طبي اهل بيت:

162.  بررسي ماهيت مرگ و حيات از منظر قرآن و علم

163.  خوردني‌ها از منظر قرآن و علم

164.  آشاميدني‌ها از منظر قرآن و علم

قرآن و کیهان شناسی

165. آغاز آفرینش (دوره‌ها و ...) در قرآن و علم

166. انجام آفرینش در قرآن و علم

167. گستره و گسترش جهان در قرآن و علم

168. منظومه شمسی و کهکشان‌ها در قرآن و علم

169. آسمان و آسمان‌های هفتگانه در قرآن و علم

170. خورشید در قرآن و علم

171. زمین در قرآن و علم

172. ماه (هلال، شهور و بروج) در قرآن و علم

173. نیروی جاذبه در قرآن و علم

174. جهت‌شناسی

175. تقویم طبیعی و زمان عبادت در قرآن و علم

176. موجودات زنده در آسمان در قرآن و علم

177. شهاب در قرآن و علم

178. رصد در قرآن و علم

179. شب و روز در قرآن و علم

180. زمان (زمان‌مندی، سنه، عام و...) در قرآن و علم

181. بروج در قرآن و علم

182. قرآن و كيهان شناسي

183. بررسي احاديث كيهان‌شناختي اهل بيت:

قرآن و هنر

184. فلسفه هنر (اصول و مبانی هنر، مفهوم زیبایی در قرآن)

185. غنا در قرآن

186. موسیقی قرآن

187. صورت‌گری (نقاشی) در قرآن و حديث

188. مجسمه‌سازی (با لحاظ تاثیر قرآن بر هنر)

189. صنایع دستی در قرآن و حديث

190. روایتگری وقصه پردازی قرآن

191. بلاغت وبدیع در قرآن

192. نثر قرآنی

193. هنر قرآن در چینش آیات

194. تناسب وسازگاری قرآن(هارمونی)

195. تخیل در قرآن

196. خطاطی قرآن

197. تذهیب قرآن

198. معماری در قرآن

199. سخنوری در قرآن

200. قرآن و شعر

201. تأثیر قرآن بر شعر فارسی

202. سینما (فیلم‌های قرآنی ـ ایده‌های قرآنی در فیلم‌ها)

203. طنز در قرآن و حديث

204. تأثیرپذیری هنرمندان مسلمان از قرآن

205. تأثیرپذیری سرودها و موسیقی‌های مسلمانان از قرآن

206. تأثیرپذیری هنرهای جدید از قرآن (گرافیک، طراحی و ...)

207. نمایش در قرآن (داستان داود ـ کلاغ قابیل ـ مرغان ابراهیم و ...)

208. شهرسازي از منظر قرآن و علم

209. قرآن و تمدن‌سازي

210. قرآن و فرهنگ‌سازي

قرآن و طبیعت

211.  خدا و طبیعت (مخلوق بودن، مبوب بودن، نعمت بودن طبیعت) از منظر قرآن

212.  انسان و طبیعت (خلق طبیعت برای انسان، نگاه خدا محورانه به طبیعت، خلافت انسان و صفات انسان مرتبط با طبیعت) تأثیر طبیعت بر انسان) از منظر قرآن

213.  ویژگی‌های طبیعت (نظام احسن، نظم و...) از منظر قرآن

214.  طبیعت و شناخت (تفکر در طبیعت، طبیعت منبع شناخت طبیعت نشانه خداشناسی و معادشناسی) از منظر قرآن

215.  آغاز تا انجام حیات(پیدایش حیات، اجل داشتن، نظریه تکامل) از منظر قرآن

216.  افساد در طبیعت (فساد فی الارض) از منظر قرآن

217.  تغذیه از طبیعت از منظر قرآن و حديث و علم

218.  شکار از منظر قرآن و حديث

219.  وظایف انسان در مورد طبیعت (عمران، شکر و ...) از منظر قرآن و حديث

220. وظایف انسان در مورد حیوانات از منظر قرآن و حديث

221. آسیب‌شناسی بهره‌گیری از طبیعت (اسراف، تبذیر، ظلم و ...) از منظر قرآن و حديث

222. درختان و بوته‌ها، گلها و سبزی‌ها از منظر قرآن و علم

223. مراتع از منظر قرآن و علم

224. جنگل‌ها از منظر قرآن و علم

225. گیاهان خاص (انجیر، نخل و عنبر، زیتون و  انار ...) از منظر قرآن و علم

226. سبزی‌ها از منظر قرآن و علم

227. زوجیت گیاهان از منظر قرآن و علم

228. لقاح گیاهان از منظر قرآن و علم

229. دامها از منظر قرآن و علم

230. پرندگان (طیور و ...) از منظر قرآن و علم

231. حشرات (زنبور عسل، مورچه و ...) از منظر قرآن و علم

232. آبزیان از منظر قرآن و علم

233. پرندگان از منظر قرآن و علم

234. خزندگان از منظر قرآن و علم

235. کوهها از منظر قرآن و علم

236. دره‌ها از منظر قرآن و علم

237. زراعت از منظر قرآن و علم

238. باغ‌ها از منظر قرآن و علم

239. میوه‌ها از منظر قرآن و علم

240. گل‌ها از منظر قرآن و علم

241. آب از منظر قرآن و علم

242. باران (و برف و تگرگ و یخ) از منظر قرآن و علم

243. رودها از منظر قرآن و علم

244. چشمه‌ها و چاه‌ها از منظر قرآن و علم

245. دریاها و اقیانوس‌ها از منظر قرآن و علم

246. آب‌های زیرزمینی از منظر قرآن و علم

247. سیل از منظر قرآن و علم

248. انبارش مصنوعی آب (سد) از منظر قرآن و علم

249. ابر از منظر قرآن و علم

250. باد از منظر قرآن و علم

251. لقاح ابرها از منظر قرآن و علم

252. اتمسفر (جو و آسمان اطراف زمین) از منظر قرآن و علم

253. آب و هوا (گرما و سرما، ...) از منظر قرآن و علم

254. رعد و برق از منظر قرآن و علم

255. معادن (آهن و ...) از منظر قرآن و علم

256. آتش از منظر قرآن و علم

257. کره زمین (از جهت زیست محیطی) از منظر قرآن و علم

258. خاک و سنگ از منظر قرآن و علم

259. بیابان (بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی) از منظر قرآن و علم

260. شهر آرمانی قرآن (آیات سبا) از منظر قرآن و علم

261. محيط زيست از منظر قرآن و حديث و علم

262. حدیث و محیط زیست

263. بررسي احاديث طبيعي شناختي اهل بيت:

قرآن و فرا روانشناسی

264. شعبده و چشم‌بندی از منظر قرآن، حديث و علم

265.  روح از منظر قرآن و علم

266. کهانت از منظر قرآن و علم

267.  تنجیم از منظر قرآن و علم

268.  پیشگويی و غیب‌گویی از منظر قرآن و علم

269.  دور آگاهی (تله پاتی ـ اجد ریج یوسف) از منظر قرآن و علم

270.  دعا از منظر قرآن و علم

271.  رؤیا از منظر قرآن و علم

272.  تعبیر خواب (در قرآن ـ با شواهد قرآنی ـ اعتبار آن)

273.  الهام از منظر قرآن و علم

274.  سخن گفتن حیوانات از منظر قرآن و علم

275.  احضار ارواح از منظر قرآن و علم

276.  زيباشناسي در قرآن و حديث و علم

277.  تجسم اعمال از منظر قرآن و علم

278.  جن از منظر قرآن و علم

279.  سحر از منظر قرآن و علم

280.  چشم زخم از منظر قرآن و علم

281.  روح از منظر قرآن و علم

قرآن و اقتصاد

 

282.  جرايم اقتصادي از ديدگاه قرآن و اقتصاد

283.  رابطه قرآن و اقتصاد

284.  رابطه حدیث و اقتصاد

285.  ارث

286.  اسراف و تبذير

287.  انفاق

288.  انفال

289.  خمس

290.  ربا

291.  رزق

292.  زكات

293.  زهد و قناعت

294.  صدقه

295.  عدالت اقتصادی

296.  عقود اقتصادی

297.  فقر و غني

298.  كار

299.  كنز

300.  مال و ثروت

301.  مالكيت

302.  مفاسد اقتصادي

303.  وصيت

304.  اخلاق اقتصادي و مفاهيم ارزشي و تأثير آن در اقتصاد

305.  انسان‌شناسي و اقتصاد

306.  اهداف اقتصاد در قرآن

307.  تجارت

308.  تحليل‌هاي اقتصادي در قرآن (علم اقتصاد ...)

309.  توزيع (قبل و بعد از توليد و توزيع مجدد)

310.  توسعه

311.  توليد (سرمايةگذاري و اشتغال)

312.  قرآن و اقتصاد (كليات، جايگاه، روش و درآمدي بر اقتصاد در قرآن)

313.  محيط زيست

314.  مصرف

315.  نظام انگيزشي (انگيزه توليد، توزيع و مصرف و ...)

316.  هستی­شناسی و اقتصاد

 

قرآن و تاريخ

 

317. کلیات تاریخ و قرآن

318. آدم (حوا، هابیل، قابیل)

319. نوح (همسر نوح، فرزند نوح، قوم نوح، سیلاب و کشتی نوح)

320. ابراهیم (ساره، هاجر، ابراهیم، آزر، نمرود)

321. اسماعیل

322. اسحاق

323. یعقوب

324. یوسف (برادران یوسف، عزیز، زلیخا (امرأة عزیز)، زندانیان همراه)

325. لوط (همسر لوط، دختران لوط، قوم لوط، موتفکات)

326. موسی(مادر موسی، همسر موسی، معلم موسی‌(خضر)، فتی، اخت موسی)

327. بنی‌اسرائیل (اصحاب السبت و ...)

328. آل‌عمران (عمران و همسر عمران)

329. هارون (آل هارون، اخت هارون)

330. فرعون (آل‌فرعون،‌ قوم فرعون، همسر فرعون، بدن فرعون: ملأئه)

331. شعیب (دختران شعیب،‌ اصحاب مدین، اصحاب الایکه)

332. عیسی‌ (حواریون،‌ رسولان (اصحاب القریه، عروج و ... )

333. مریم (الهه بودن و... )

334. زکریا (همسر زکریا )

335. یحیی

336. ادریس

337. الیاس

338. الیسع

339. ایوب

340. ذوالکفل

341. صالح (قوم ‌ثمود، ناقه، اصحاب الحجر)

342. هود (قوم عاد)

343. یونس (قوم یونس، حوت)

344. عزیر

345. داود (جالوت، طالوت)

346. سلیمان‌‌(بلقیس،هاروت و ماروت)

347. لقمان (پسر لقمان، مواعظ)

348. ذوالقرنین (یاجوج و مأجوج)

349. قوم تبّع

350. اصحاب الرس

351. اصحاب کهف و رقیم

352. اسباط

353. اصحاب الاخدود

354. اصحاب فیل

355. مجوس (اشاره به زرتشت)

356. صابئین

357. بابل

358. مدین

359. احقاف

360. حجر

361. بین السدین

362. ارم

363. مصر

364. نیل (یم، ساحل)

365. بحر احمر

366. مجمع البحرین

367. سینا

368. وادی الایمن

369. طور

370. طوی

371. سبا

372. قریه (انطاکیه و ...)

373. کهف

374. روم

375. کوه جودی

376. جاهلیت (اولی و ثانیه)

377. بعثت (اشاره به شبهه ورقة بن نوفل)

378. دعوت‌ پیامبر (سیر‌ تطور، شیوه‌ها، ...)

379. همسران پیامبر9 (عایشه، حدیث افک، امهات المؤمنین و...)

380. تابعین

381. زید (شبهه ازدواج زینب)

382. مشرکان

383. منافقان

384. اهل کتاب (خلاصه)

385. یهود

386. مسیحیت

387. ارض مقدس

388. حبیب نجار (مؤمن آل یاسین)

389. اصحاب

390. ابولهب (و همسر او)

391. معراج

392. هجرت

393. تغییر قبله (به مباحث تفسیری و فقهی اشاره شود)

394. جنگ‌های پیامبر9

395. بدر

396. احد

397. احزاب

398. صلح حدیبیه

399. فتح مکه

400. حنین

401. برائت (بعد سیاسی در روابط بین الملل بحث شود)

402. حج و عمره پیامبر9

403. غدیر

404. مکه (البلد الأمین، ام القری، بکه)

405. مسجد الحرام

406. مسجد النبی

407. صفا و مروه

408. کعبه

409. مقام ابراهیم

410. عرفات

411. منی

412. مشعرالحرام

413. غار ثور

414. غار حراء

415. حرم

416. مسجد الاقصی

417. مساجد (قبا، ضرار)

418. مدینه (یثرب)

419. شجره (تحت الشجره)

420. فلسفة تاریخ

421. واژگان تاریخی (امت، قرن، یوم)

422. تمدن در قرآن

423. محمد

424. اشموئیل (سموئیل)

425. طالوت و جالوت

426. اصحاب صفه

427. اصحاب عقبه

428. ترورپیامبر9 (تلاشهای مختلف در ترور پیامبر به ویژه اصحاب عقبه پرداخت شود.)

429. شق القمر

430. اعراب (بادیه نشینی)

431. آزر

432. آسیه بنت مزاحم (همسر فرعون)

433. ملک مصر

434. عزیز مصر

435. آصف بن برخیا

436. آمنه بنت وهب

437. شیطان

438. ابلیس

439. ابوطالب

440. احبار

441. امّیون

442. افسانه غرانیق

443. تعرب بعد الهجره

444. بیعت

445. تابوت بنی اسرائیل

446. بیت المعمور

447. بخت نصر

448. عزی

449. ود

450. یغوث

451. اساطیر

452. بشارت‌عهدین به ظهور پیامبر9

453. احمد

454. امّی

455. سامری

456. ربّیون

457. ذبیح الل

458. مستهزئان پیامبر9

459. دحیه کلبی

460. بعل

461. منات

462. لات

463. بت

464. هاروت و ماروت

465. باب حطه

466. مهاجران

467. انصار

468. اوس و خزرج

469. تاریخ‌گذاری در تاریخ (با توجه به زمان حوادث تاریخی و شبهات جدید)

470. نسر

471. بنی نضیر

472. الواح

473. رهبانیت

474. معابد (کلیسا و صومعه...)

475. نذر (بحث تاریخی)

476. کهانت (فقط بحث تاریخی آن)

477. قسیس

478. قریش

479. قربانی

480. قرآن و تاریخ

481. بنی قینقاع

482. بنی مصطلق

483. بنی قریظه

484. حضر

485. صاحب الغار

486. خدیجه بنت خویلد

487. حواریون

488. حنیف

489. حنفاء

490. مؤمن آل فرعون

491. زمزم

492. حجة الوداع

493. سحر

494. قارون

495. صحف

496. زبور

497. صليب

 

قرآن و سياست


498. درآمدی بر معرفت شناسی

499. واژگان سیاسی قرآن

500. اهداف حکومت

501. اصول و قواعد سیاست

502. روش شناسی نظریه پردازی

503. آزادی در قرآن

504. عدالت و برابری در قرآن

505. نظام سیاسی در دیدگاه قرآن

506. مشروعیت در قرآن

507. امر به معروف و نهی از منکر

508. تقیه

509. جهاد

510. فرهنگ سیاسی

511. انقلاب

512. جریان‌شناسی سیاسی

513. وحدت امت

514. امنیت در قرآن

515. مردم سالاری دیني

516. ولایت و رهبری

517. قدرت

518. تولی و تبری

519. احزاب

520. مصلحت

521. شورا

522. بیعت

523. روابط بین الملل

524. مشارکت سیاسی

525. توسعه سیاسی

526. کلیات

527. آیات الاحکام سیاسی

 

قرآن و فقه و حقوق

 

528. احكام شرايع سابقه

529. احكام و قواعد ارث

530. احكام و قواعد وصيت

531. آزادي بيان و عقيده

532. ازدواج موقت (متعه)

533. اصول حاكم بر روابط بين‌الملل

534. اصول حقوق جزا (جرايم و مجازات‌ها)

535. اصول دادرسي

536. امت

537. امر به معروف  و نهي از منكر (كنترل اجتماعي جرم)

538. آموزه‌هاي حقوق اساسي

539. آموزه‌هاي سياست جنايي

540. اهداف حقوق

541. اهداف مجازات

542. ایلاء

543. بررسي مجازات‌هاي بدني

544. بلوغ و رشد

545. پيشگيري از جرم

546. تعدد زوجات

547. تناسب جرم و مجازات (تناسب كيفر و گناه)

548. جايگاه توبه به لحاظ فقهي ـ  حقوقي

549. جرائم عليه اخلاق و عفت

550. جرائم عليه امنيت داخلي (محاربه و...)

551. جرائم عليه اموال و آسايش عمومي

552. جرائم عليه سلامت عقل(شرب خمر و ...)

553. جرائم عليه شخصيت معنوي افراد (قذف توهين و افترا)

554. جرم پوشي (بزه پوشي)

555. جرم‌شناسي‌(بررسي‌عوامل جرم‌زا)

556. جرم و گناه (جرم حقوقي)

557. جنگ و صلح

558. جهاد و حقوق بين الملل

559. حق تعليم و تربيت

560. حق دينداري

561. حقوق اقلیت­ها

562. حقوق زن

563. حقوق كودك

564. حقوق و اخلاق

565. حقوق و تكليف زوجين

566. خانواده (حقوقي، اخلاقي، اجتماعي)

567. ديه و جنایات غیر عمدی

568. رابطه تشريع و تكوين

569. سوگند

570. شهادت

571. شيوه بيان قواعد حقوقي

572. طلاق

573. ظهار

574. عدالت حقوقي

575. عده

576. عفو محكومان (مجرمان)

577. فلسفه تفاوت زن و مرد (در مسايل حقوقي)

578. قاعده احسان

579. قاعده اصاله اللزوم

580. قاعده عسر و حرج

581. قاعده نفي سبيل

582. قصاص و جنایات عمدی

583. قضاوت پيامبران

584. قلمرو حقوق در قرآن

585. قواعد عمومي مسئوليت مدني

586. قواعد فقهي (مستنبطه)

587. لعان

588. مهریه

589. نفقه

590. نشوز، شقاق و داوری

591. ماهیت و فلسفه حق

592. مبانی حقوق بشر

593. مجازات تبعید

594. مجازات صلب

595. مسئولیت کیفری

596. معاونت در جرم (قاعده تعاون)

597. مقاصد شریعت

598. منابع (فقه)

599. موانع نکاح

600. واژگان فقهی ـ حقوقی

601. وضعیت حقوقی اسرای جنگی

602. تغییر جنسیت در قرآن

603. بررسي حقوق زن در قرآن و تطبيق آن با قوانين كشورهاي مختلف

604.  روابط بين الملل در قرآن

605.  حقوق زن در قرآن و پاسخ به شبهات آنها

606. حكومت از ديدگاه قرآن و علوم سياسي

607.  حقوق كودكان در قرآن

 

قرآن و معرفت شناسي

 

608. واژگان معرفتی (دستگاه‌ واره و نسبت آنها با هم)

609. مبانی و روش‌شناسی استنباط مفاهیم و مباحث معرفت شناسی از قرآن

610. حقیقت معرفت (هستی‌‌شناسی معرفت)

611. معرفت حقیقی

612. برهان

613. امکان معرفت

614. شک گرایی (نقد)

615. نسبی گرایی (نقد)

616. ظن و یقین

617. مباحث زبان شناختی در قرآن

618. ذهن، زبان و معرفت

619. اعجاز زبانی قرآن

620. اقسام معرفت

621. منابع معرفت

622. ابزار معرفت (حس)

623. ابزار معرفت (خیال)

624.  ابزار معرفت (عقل)

625. ابزار معرفت (فواد و قلب)

626. اعجاز و معرفت

627. دستگاه منطق قرآنی (صوری)

628. ارزیابی دستگاه‌های منطقی

629. قرآن و محالات و تناقضات

630. شیوه‌های احتجاج استدلال و توجیه در قرآن

631. قیاس‌ها

632. استقراء

633. ردّ مغالطات در قرآن (صوری و معنایی)

634. قرآن و مباحث سمانیتکی منطق

635. تعریف در قرآن

636. هرمنوتیک

637. عوامل و موانع معرفت

638. معرفت دینی و معیار آن

639. ارزش‌سنجی و شیوه‌های آن در قرآن

640. تاریخ‌مندی معرفت

641. علوم‌شناختی و هوش مصنوعی

642. فلسفه علم (تبیین علمی، مباهیت نظریه‌های علمی، منشأ تکون نظریه نسبیت مدل‌های علم و تطورات علمی یا ادواری بودن)

643. روش علمی (استقراء و تجربه)

644. داده‌های تجربی و قرآن

645. قرآن و نظریه‌پردازی علمی

646. عقل و علم (رابطه و تاثیر و...)

647. ساختار و مابعد الطبیعه نظریه‌های علمی

648. فطرت و معرفت

 

قرآن و جامعه شناسي

649. جامعه (اصالة الفرد واصالة الجامعه، تأثیر فرد بر جامعه و بالعکس)

650. قانون‌مندی جامعه (اصل قانونمندی و تصادفی بودن، جبر اجتماعی، سنن اجتماعی و ...)

651. قرآن و نظریه اجتماعی

652. گروه شناسی (منزلتی ـ دینی و ...) از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

653. نقش‌های و منزلت‌ها (پدری، همسری و ...) از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

654. نهادها (کلیات، تأثیر و تأثیرات ـ موارد غیر ارجاعی مثل: حکومت، آموزش و پرورش و ...) از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

655. نهاد دین از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

656. نهاد خانواده از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

657. سازمانها (سازمان‌های دینی مثل مسجد و غیر دینی مثل شورا و...) از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

658. فرهنگ و آسیب‌شناسی فرهنگ از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

659. هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

660. انحرافات و کج رویها از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

661. اجتماع و جامعة مدنی از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

662. بررسي واژگان اجتماعي در قرآن

663. ظهور و انجام تاریخ از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

664. جامعه مطلوب از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

665. عوامل اعتلاء وانحطاط جامعه از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

666. جامعه از منظر قرآن و جامعه‌شناسي

667. آثار اجتماعي دين از نگاه قرآن

668. آسيب‌شناسي تفاسير اجتماعي

669. آيين زندگي در قرآن (نظام اجتماعي و خانوادگي مطلوب قرآن)

670. حدیث و جامعه شناسی

 

قرآن و كلام

 

671. چیستی دین

672. اهداف و کارکردهای دین

673. هندسه و قلمرو دین

674. منشأ دین

675. معرفت دین

676. زبان دین

677. عقل و دین

678. نیاز بشر به دین

679. براهین اثبات خدا

680. اسماء و صفات خداوند

681. امکان وصف و مفهوم شناسی صفات

682. توحید

683. شرک

684. علم الهی

685. رؤیت

686. اراده

687. قدرت

688. حکمت

689. کلام الهی

690. عدل الهی

691. قضا و قدر

692. بدا

693. خیر و شر

694. هدایت و ضلالت

695. حسن و قبح ذاتی

696. ایمان

697. کفر

698. هدف از خلقت انسان

699. ویژگی‌های انسان

700. تکلیف

701. جبر و اختیار

702. سعادت و شقاوت

703. عالم ذر

704. برزخ

705. حیات و مراتب آن

706. فطرت

707. معراج

708. دین یا ادیان

709. اسلام

710. قرآن

711. تورات

712. انجیل

713. کتب آسمانی

714. نسخ ادیان

715. ضرورت بعثت پیامبران

716. نبوت عامه

717. وحی

718. عصمت

719. اعجاز و کرامت

720. نبوت خاصه

721. خاتمیت

722. امامت عامه

723. امامت خاصه

724. اهل بیت در قرآن

725. علم ائمه:

726. مهدویت

727. توسل و تبرک

728. رجعت

729. معاد

730. براهین اثبات معاد

731. مرگ

732. بهشت

733.  دوزخ

734. خلود

735. حبط و تکفیر و تبدیل

736. شفاعت

737. عفو و غفران

738. قیامت و نام‌های آن

739. تجسم عمل

740. تناسخ

741. اشراط الساعه

742. آخر الزمان

743. توبه

744. آجال

745. ارزاق

746. صراط

747. حساب و میزان

748. بهشتان و دوزخیان

749. نامه اعمال

750. ثواب و عقاب

751. اعراف

752. حشر (و نشر و بعثت)

753. نفح صور

لقاء

منبع : مجله تخصصی قرآن و علم (4)

 

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved