• تاريخ: شنبه 2 مهر 1390

اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کنیم و پس از چند روز یادمان بیاید، چه تکلیفی داریم؟


           
پرسش :   اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کنیم و پس از چند روز یادمان بیاید، چه تکلیفی داریم؟ 

  جواب:  

همه مراجع: بايد نمازها و روزه آن چند روز را قضا كنيد ولى كفاره ندارد.(1)

 

  .............................................................................................................

  (1)        توضيح‏المسائل مراجع، م 2261.                      منبع:پرسشها و پاسخهاي دانشجويي     

كد:131/1      

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved