• تاريخ: سه شنبه 28 دي 1389

خداوند چند نام دارد؟ و آیا در دعائی برای خداوند 99 اسم آمده است؟


           

سوال :

می خواهم بدانم خداوند چند نام دارد؟ در دعائی بیش از 99 نام که به اسماء الحسنی معروفند، برای خداوند آورده شده است ، آن دعا را از کجا می توانم بدست آورم؟

پاسخ:
مرحوم علامه طباطبائی (ره) در تفسیر المیزان جلد 8، صفحه 359 تا صفحه 365، بحث مبسوطی در عدد اسماء الهی آورده اند و بعد از ذکر ادله و روایات می فرمایند:

بطور مسلم، عدد اسماء خداوند از 99 نام بیشتر است، که در دعای جوشن کبیر (مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی) به 1000 نام می رسد.

و باز ایشان در جلد 8، المیزان صفحه 360 به نقل از کتاب توحید صدوق صفحه 194 و از کتاب درّالمنثور سیوطی جلد 3، صفحه 148، متن کامل روایت ِدعائی که حاوی ذکر 99 نام خدا باشد، را آورده است. به آن روایت مراجعه کنید .

......................................................................................................................

منبع: پایگاه حوزه

كد: B/131

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved