درحال بارگزاري
  • تاريخ: جمعه 12 اسفند 1390

زنان پابه پاي مردان


           

 

       

 

حضور فعال و مؤثر زنان در چرخه اقتصاد جامعه و خانواده نه قابل انكار است و نه مي توان از آن چشم پوشي كرد. (بخصوص زنان روستايي كه در توليد محصولات كشاورزي نقشي تعيين كننده دارند.

 

آنان علاوه بر مديريت داخلي امور خانه و تربيت فرزندان به عنوان نيروي كار بدون مزد محسوب مي شوند.)

 

تا يك دهه پيش زنان تنها در شغل معلمي، كادر درماني و يا به عنوان نيروي اداري مشغول به كار بودند اما در حال حاضر شاهد اين واقعيت هستيم كه به دليل مشكلات كمرشكن اقتصادي آنها در كوره راه زندگي پابه پاي مردان به كار و فعاليت درخارج از خانه مي پردازند.

 

آنان براي گذران زندگي نه به نام معلم و پزشك و كارمند بلكه به عنوان كارگر، دستفروش، روزنامه فروش و … در پي لقمه ناني هستند و اين درحالي است كه مسؤولان مملكتي ما هنوز هم در مورد مسأله اشتغال زنان انديشه يي سنتي دارند و چشمشان را برروي حقوق حقه زنان بسته اند.   

 

      
هر چند در قانون اساسي ما به زن حق داده مي شود اما در عمل و ورود به كار، اين حقوق ناديده گرفته مي شود و ادامه اين بي توجهي جز دلسردي و نوميدي زنان به ادامه كار و تلاش نتيجه ديگري را به همراه نخواهد داشت.

 

زنان شاغل در دو عرصه خانه و جامعه فعالند و مسائل خاص خود را دارند گروه نظرسنجي اين بار افكار و مسائل آنان را مورد بررسي دارد كه در پي مي آيد.

 

از ميان زنان پاسخگو به اين نظرسنجي ۵۵ درصد داراي مشاغل دولتي و ۴۵ درصد مشغول به كار آزادند.

 

۵۲ درصدشان روزانه ۷ تا ۹ ساعت از وقت خود را صرف كار خارج از منزل مي كنند، ۲۵ درصد روزانه ۳تا ۶ ساعت، ۱۷ درصد ۱۰ تا ۱۲ ساعت، ۴ درصد زير ۳ ساعت و ۲ درصد آنها بيش از ۱۲ ساعت كار مي كنند.

 

با توجه به اينكه گروه زيادي از زنان حتي پس از اتمام تحصيلات عالي نيز بندرت موفق مي شوند در سطوح بالاي شغلي، مثل مديريتها در تشكيلات بالاي اداري مشغول به كار شوند و همواره اين مردان هستند كه گوي رقابت را از آنها مي ربايند.  

 

        
زنان ما در راه پيشرفت هميشه در سطوح متوسط در جا مي زنند و به تبع آن از حقوق پايين تري نسبت به مردان بهره مندند.

 

در پي انجام اين نظرسنجي ۸ درصد پاسخگويان پايه دستمزدشان ماهانه زير ۳۰ هزارتومان، ۲۳ درصد ، ۳۱ تا ۶۰ هزارتومان، ۴۰ درصد ۶۱ تا ۹۰ هزارتومان، ۱۷ درصد ۹۱ تا ۱۲۰هزارتومان، ۷‎/۵ درصد ۱۲۱ تا ۱۵۰ هزارتومان و تنها ۴‎/۵ درصد آنها حقوقشان در ماه از ۱۵۰ هزارتومان تجاوز مي كند كه توجه به اين رقم لازم و ضروريست.

 

در ميان خانواده هاي ايراني زناني هستند كه به علت فوت، بيماري، اعتياد و يا زنداني بودن همسر، سرپرستي خانه را عهده دار مي شود و بار سنگين زندگي را به دوش مي كشد، طبق آمارگيري هاي انجام شده يك ميليون و ۳۷ هزارخانواده ايراني معادل (۸‎/۵ درصد از كل خانواده ها) توسط زنان سرپرستي مي شوند.

 

در ميان پاسخگويان ما نيز ۲۴ درصد سرپرستي خانواده را خود به عهده دارند و ۷۶ درصد همسرانشان عهده دار اين وظيفه است.

 

از پاسخگويان سؤال شد در صورتي كه اضافه كار يا پاداش از محل كار خود دريافت مي كنند اين پاداش را صرف امور منزل مي كنند يا خير؟

 

كه در جواب ۶۷ درصد آنان گزينه بلي و ۳۳ درصد به اين سؤال پاسخ منفي دادند.       

  
     

از كساني كه ماهانه پس اندازي از حقوقشان باقي مي ماند پرسيديم اين پس انداز را صرف چه اموري مي كنند كه اين طور پاسخ دادند: ۱۷ درصد براي خريد مسكن، ۱۵ درصد براي آينده فرزندانم، ۱۵ درصد صرف خودم مي كنم، ۱۲‎/۵ درصد براي آينده خودم پس انداز مي كنم. ۳‎/۵ درصد براي امور خيريه، ۲‎/۵ درصد براي خريد ماشين و ۲ درصد براي مسافرت.

 

موانع متعددي بر سر راه اشتغال زنان در خارج از منزل وجود دارد كه تعدادي از سوي جامعه و تعداد ديگري از سوي همسران اعمال مي شود كه علت بروز اين موانع مي تواند نگاه منفي نسبت به توانمندي زن و ترس از بروز ديدگاه زن سالاري باشد.

 

از پاسخگويان پرسيده شد در صورتي كه متأهل هستيد، واكنش همسرشما نسبت به كاركردن خارج از منزل چيست؟

 

۴۵ درصد مردان مخالف و ۴۴ درصد موافق كاركردن همسرشان هستند و ۱۱ درصد نيز براي مدت محدودي با كار همسرشان در خارج از منزل موافقت مي كنند.          

 

 

از ميان خانم هايي كه همسرانشان مخالف فعاليت خارج از منزل هستند سؤال شد دربرابر اين مخالفت چه واكنشي انجام مي دهيد كه ۲۸ درصد جواب داده اند «صبر مي كنم تا موافقتش را به دست آورم»، ۱۸ درصد به عقيده اش اهميتي نمي دهم، ۱۴ درصد در مقابل عقيده اش مقاومت مي كنم. ۱۲ درصد دست از كار مي كشم و ۲۸ درصد به اين سؤال پاسخي نداده اند.

 

۴۲‎/۵ درصد زنان درآمد خود را با نظارت و پيشنهاد همسرانشان به مصرف مي رسانند، ۲۷ درصد تا حدودي از پيشنهاد همسرانشان استفاده مي كنند و ۳۱ درصد آنان درآمدشان را بدون نظارت همسر و به اختيار خود مصرف مي كنند.

 

۳۵ درصد از زنان از اينكه درآمدشان را با مشورت و توافق همسرشان به مصرف برسانند راضي هستند و ۳۳ درصد تا حدودي، ۲۰ درصد كم موافق هستند. ۱۲درصد اصلاً با اين مسأله موافق نيستند.      

 

    

* جامعه آماري:

 

۲ درصد از پاسخگويان در اين نظرسنجي زير بيست سال، ۴۲ درصد ۲۱ تا ۳۰ سال، ۳۸ درصد ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۶ درصد ۴۱ تا ۵۰ سال، ۲ درصد ۵۱ تا ۴۰ ساله بودند.

 

همچنين تحصيلات ۱۱ درصد آنان زيرديپلم، ۴۳ درصد ديپلم، ۱۸ درصد دانشجو و فوق ديپلم، ۲۴ درصد ليسانس و ۴ درصد فوق ليسانس و بالاتر بود.

 

لازم به ذكر است ۳۰ درصد پاسخگويان كارمند، ۳۵درصد آزاد، ۱۰ درصد فرهنگي ـ هنري، ۷ درصد فني، مهندسي، پزشكي و ۴درصد بازنشسته هستند و ۱۴ درصد نيز به اين گزينه پاسخ ندادند.

 

 

منبع:سلامت ایران       

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved