درحال بارگزاري
  • تاريخ: شنبه 3 ارديبهشت 1390

صحابه در قرآن


           
عنوان : صحابه در قرآن
نويسنده : مريم صفري نيا
سال : 1382
استاد : خانم دكتر ديالمه
دانشگاه : دانشكده علوم قرآني واحد تهران
موضوع : مطالعه و بررسي زندگاني صحابه مي‌تواند بزرگترين درس زندگاني براي ما باشد و كردار و رفتار ايشان راهنماي ما گردد چرا كه ايشان نخستين دستاورد مكتب تربيتي پيامبر(ص) شمرده مي‌شوند و به مركز وحي از همه نزديكتر بوده‌اند. اما سوالي كه مطرح است اين است كه اين شرح و تفصيل احكام دين از تمامي صحابه قابل قبول مي‌باشد؟ احكام تشريعي و عقايد اسلامي را از كداميك از صحابه بايد گرفت؟ با توجه به اين مسأله كه اصحاب پس از رسول (ص) اختلاف كردند، باهم پيكار كردند بايد دقت لازم را به عمل آورد و با بررسي اوضاع و احوال و تاريخ زندگاني اصحاب در ميان رسول (ص) ،‌احكام و قوانين اسلامي را از معاونان و درستكاران صحابه دريافت نمود. بنابراين در ابتدا بايد ديد نظر قرآن درباره صحابه چيست؟ آيا قرآن همه صحابه را در يك رتبه و مقام مي‌داند؟ يا اينكه براي صحابه مراتب مختلف قائل است؟ پاسخي كه قرآن به اين سوال خواهد داد روشنگر اين مطلب است كه آيا همه صحابه مي‌توانند ناقل سنت پيامبر (ص) باشند يا نه ؟ با توجه به اين سوالات اين پروژه تحقيقاتي در دو بخش شكل گرفته است . بخش اول يكسان و بخش دوم سيماي صحابه در قرآن كريم. بخش اول شامل دو فصل مي‌باشد. فصل اول معني و مفهوم صحابه در لغت و اصطلاح را بيان مي‌كند. فصل دوم نظريه عدالت صحابه و نقد ،‌بررسي آن را بيان مي‌كند. چون در رابطه با نظريه عدالت صحابه، نظرات مختلفي وجود دارد فصل جداگانه‌اي به اين مطلب اختصاص داده شده است . گروهي از مسلمين عقيده دارند تمام صحابه مي‌توانند ناقل سنت پيامبر (ص) باشند و تمامي صحابه را عادل مي‌دانند كافي است كه حديثي را يكي از صحابه نقل كرده باشد، بنابراين آن حديث را بدون چون و چرا مي‌پذيرند . در اين فصل آيات و رواياتي را كه اين برده از مسلمين با آن استناد مي‌كنند آورده‌ايم و بعد از آن به نقد و بررسي اين آيات و روايات پرداخته‌ايم . بخش دوم كه تنه اصلي پروژه تحقيقاتي مي‌باشد مراتب مختلف صحابه را در قرآن نشان مي‌دهد . اين بخش نشان مي‌دهد كه قرآن همه صحابه را در يك رتبه و مقام نمي‌دانند.
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved