• تاريخ: شنبه 5 تير 1389

من طاقت دوری تو را ندارم


           

شهید اكبر چاجى:
      
بار خدايا! از تو درخواست دارم كه به من توان بده تا راه حسين(ع) را تا آخرين قطرۀ خون ادامه دهم.
       
بار خدايا! تو را شاهد مى‏گيرم كه تنها براى هدف تو جنگيدم و مى‏جنگم. اى صحراى خون گرفتۀ خوزستان! تو را شاهد مى‏گيرم كه من تا آخرين قطرۀ خون خود، در راه خدا جنگيدم.
        
و اى ايزد متعال! از تو مى‏خواهم كه اين تن چاك، چاك مرا كه قربانى راه تو شد پذيرا باشي.
          
 بار خدايا! نكند با اين كه در راه تو مى‏جنگم، من را از خودت برانى كه من طاقت دورى تو را ندارم. در اين صورت به چه كسى پناهنده شوم. جز تو؟
      
و اى خداى بزرگ! اگر تنها با كشته شدنم اسلام و انقلاب اسلامى، سرتاسر جهان را فرا مى‏گيرد، پس اى تيربارها، خمپاره‏ها مرا در برگيريد.

  
***
   
منبع: سایت نوید شاهد

Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved