• تاريخ: پنج شنبه 6 بهمن 1390

فطره دختری که در حال عقد است ، بر عهده کیست ؟


           

پرسش :

 فطره دختری که در حال عقد است ، بر عهده کیست ؟

 جواب:  

 

  همه مراجع: اگر نان خور پدرش باشد، بر عهده او است.(1)

  ....................................................................................................................................

 (1     توضيح المسائل مراجع، م 2008 آيت‏الله نورى، توضيح المسائل، م 4002.

   منبع: رساله دانشجویی؛سید مجتبی حسینی؛نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها        

 كد:131/1
Copyright © 2009 The AhlulBayt World Assembly . All right reserved